Doktoranden

Hsin-Mei Huang

Doktorandin

Telefon: +49 3641 532-1204 E-Mail: huang.hsin-mei@leibniz-hki.de

Farzaneh Pourmasoumi

Doktorandin

Telefon: +49 3641 532-0319 E-Mail: farzaneh.pourmasoumi@leibniz-hki.de

Aleksa Stanišić

Doktorand

Telefon: +49 3641 532-1752 E-Mail: aleksa.stanisic@leibniz-hki.de

Philipp Stephan

Doktorand

Telefon: +49 3641 532-1285 E-Mail: philipp.stephan@leibniz-hki.de