Identification of NADH kinase activity in filamentous fungi and structural modelling of the novel enzyme from Fusarium oxysporum

Panagiotou G, Papadakis MA, Topakas E, Olsson L, Christakopoulos P (2008) Identification of NADH kinase activity in filamentous fungi and structural modelling of the novel enzyme from Fusarium oxysporum Process Biochemistry 43(10), 1114-1120.

Leibniz-HKI-Autor*innen

Gianni Panagiotou