Doctoral Researchers

Hsin-Mei Huang

PhD student

Phone: +49 3641 532-1204 Email: huang.hsin-mei@leibniz-hki.de

Maximilian Müll

PhD student

Phone: +49 3641 532-1753 Email: maximilian.muell@leibniz-hki.de

Farzaneh Pourmasoumi

PhD student

Phone: +49 3641 532-0319 Email: farzaneh.pourmasoumi@leibniz-hki.de

Aleksa Stanišić

PhD student

Phone: +49 3641 532-1752 Email: aleksa.stanisic@leibniz-hki.de

Philipp Stephan

PhD student

Phone: +49 3641 532-1285 Email: philipp.stephan@leibniz-hki.de