Polyketide synthase chimeras reveal key role of ketosynthase domain in chain branching

Sundaram S, Heine D, Hertweck C (2015) Polyketide synthase chimeras reveal key role of ketosynthase domain in chain branching Nat Chem Biol. 11(12), 949-951.

Leibniz-HKI-Authors

Daniel Heine
Christian Hertweck
Srividhya Sundaram

Identifier

doi: 10.1038/nchembio.1932.

PMID: 26479442